پزشکی شخصی

10 / 10
از 1 کاربر

اساس این علم برگرفته از تفاوتهای پروفایل ژنتیکی افراد می باشد که می توان با ادغام فن آوری های جديد مولکولی و بالینی به توسعه اختصاصی نمودن درمان بیماریها پرداخت.

 آزمایشات هوشمند (SMARTests) 

بر اساس علم پزشکی شخصی (Personalized Medicine) پایه گذاری شده اند.

علیرغم اینکه بروز و شدت بيماري ها در افراد مختلف با توجه به دخالت عوامل ژنتيکي، محيطي و اپي ژنتيکي متفاوت است،متاسفانه درمان هاي رايج برای همه اين بيماران به صورت يکنواخت انجام مي پذيرد یا به عبارتی، دارويی كه برای درمان يك بيمار تجويز میشود برای تمام مبتلايان به آن بيماری يکسان است. اين در حالی است که درمانهای معمول همیشه نتایج مثبتی برای تمامی بیماران به همراه ندارد. ممکن است در مورد برخی بیماران بی اثر و یا حتی با عوارض جانبی جدی همراه باشد.

جذب بیشتر داروها از طریق روده انجام شده و سپس به کبد می روند تا در کبد توسط سیتوکرومهای کبدی متابولیزه شده و به بخشهای هدف، منتشر شوند. از آنجا که سیستم های سیتوکرومی مسیرهای متابولیک بدن تابع اطلاعات ژنتیکی هستند و پروفایل ژنتیکی افراد نیز باهم متفاوت است، لذا مسیر متابولیکی و اثرگذاری داروها در افراد، حتی افرادی با بیماریهای مشابه متفاوت خواهد بود. پس به عنوان مثال هرگز درمان دو بیمار مبتلا به سرطان پستان یکسان نخواهد بود و یا داروهای تجویز شده به دو فرد مبتلا به فشار خون بالا نمیتواند یکسان باشد.

در نتیجه بهتر است برای دوری از مسیر آزمون و خطا در درمان بیماریها که عوارض ناخواسته ای را به دنبال خواهد داشت و هزینه های سنگینی را نیز برای فرد و جامعه به همراه دارد با استفاده از آزمایشات مربوطه در زمینه پزشکی شخصی موثرترین روش درمان را با توجه به پروفایل ژنتیکی هر شخص انتخاب کرد و به کار گرفت.

و با دانستن اطلاعات فرد در حوزه پزشکی شخصی می توان با پیش آگهی از بروز بیماری ها با تغییر روش های زندگی (Life Style) جلوگیری کرد و یا آنها را کنترل کرد.

تست هایی که توسط این مرکز انجام می شود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :